The Cathedral shows a development that started in 2004 and ended in a certain way in the performance ‘The Cathedral’ in June/July 2009. The Cathedral existed of nine lying columns of archetypical, figurative human figures of unbaked clay, lying on canvas.

De Kathedraal laat een ontwikkelingsweg zien, die begon in 2004 en tot een zekere afronding werd gebracht tijdens de performance ‘De Kathedraal’ in juni/ juli 2009. De Kathedraal bestond uit negen liggende zuilen van archetypische, figuratieve mensfiguren van ongebakken klei.

     

Impression of the Performance
Impressie van de Performance https://youtu.be/TkczY5UzS-Q

  

From these nine archetypes, nine colorful abstract shapes arose. Deeper three dimensional shapes of underlying essence.

Uit deze negen Archetypisch figuren ontstonden weer negen kleurige, abstracte gebakken oervormen. Diepere drie- dimensionale vormen van de onderliggende essentie.

       

After the performance in 2009, it took a year before the unbaked clay figures were disappeared bij rain and wind. Only the fotografical prints remained on the canvas. Those canvas pieces had been painted by Frouk.

Na de performance in 2009, duurde het een jaar voordat de ongebakken kleifiguren door weer en wind waren verdwenen. Alleen de fotografische afdrukken bleven achter op de canvasdoeken. Deze canvasdoeken heeft Frouk beschilderd.

    

And final, the Icones: the last nine two dimensional essences of ‘The Cathedral’.

And uiteindelijk, de Ikonen; de laatste negen tweedimensionale essenties van ‘De Kathedraal’.

       

Photo’s made by Gabriel Eisenmeier
Foto’s gemaakt door Gabriel Eisenmeier