RANGE OF LESSONS 2019-2020 (nederlandse vertaling scroll naar beneden)

Activities on request – Eifel, Germany
* Meet yourself in nature
Weekend or more days. Froukje Riemersma. Min. 3 pers.
* Qi Qong / energy work / art
Weekend. Marianne Loggers and Froukje Riemersma. Min. 6 pers.
* Matrones
Meeting the power of the daughter, mother and grandmother in yourself, through ancient Matrones temples in the Eifel. Weekend or 5 days. Froukje Riemersma. Min. 3 pers.
* Family / theme constellations / Art
Weekend. Hildegard Boender and Froukje Riemersma. Min. 3 pers.
Costs: € 85, – per day, including 21% VAT, food / beverage, simple accommodation. Neighbouring hotel provided. More information under Locations‘.

Artweek June 2020 – Eifel, Germany
We will paint, make sculptures and land art.
Tuesday, June 23th till Sunday, 28th, 2020. Froukje Riemersma.
Costs: € 85, – per day, including 21% VAT, food / beverage, simple accommodation. Neighbouring hotel provided. More information under Locations‘.

Golden Sun ceremony in Cape Town February 2020 – South Africa
In February 2020 we will perform the Golden Sun ceremony in South Africa. Together with the children of Langa High School (the oldest township school in the Western Cape) and Groote Schuur High School in Cape Town, we will DO the peace ceremony the Golden Sun. In Ubuntu country we practice that we are all part of the big picture, and there are no exceptions! We will experience that the other is part of me, and reflect in me who I am. This is the deepest and most fundamental consciousness.
The pilgrimage which is (cost) supporting this ceremony takes place in and around Cape Town (we make trips to Table Mountain, Cape of Good Hope, Robben Island etc.). Somewhere between Saturday, February 15 to Saturday, February 22 the ceremony is planned.
Travel information: arrival Friday, February 13th, departure Sunday February 23rd.
Costs: €1395 including 21% VAT, accommodation, food, local transport. Excluding flight and entrance tickets.
For more information please mail to froukjeriemersma13@gmail.com.

CLASS on a weekly base, on wednesday – Zeist
On Wednesday Froukje is available for weekly group lessons. Together we look at your possibilities to participate.
Cost: € 75 per day, excluding VAT. Including coffee/tea, model, use tools, small materials such as clay, paper etc. Excluding soup and any additional workshops in other teaching days (glass, bronze, forging, land art, etc.).
Location: see ‘Locations‘.

 

 

LESAANBOD 2019-2020

Activiteiten op aanvraag – Eifel, Duitsland
* Ont-moeten in de natuur
Weekend of meer dagen. Froukje Riemersma. Min. 3 pers.
* Qi Qong/ energiewerk/ kunst
Weekend. Marianne Loggers en Froukje Riemersma. Min. 6 pers.
Matronen
Ontmoeting met de kracht van de dochter, moeder en grootmoeder in je Zelf, via de oude Matronen tempels in de Eifel.
Weekend of 5-daagse. Froukje Riemersma. Min. 3 pers.
Familie/themaopstellingen/ kunst
Weekend. Hildegard Boender en Froukje Riemersma. Min. 3 pers.
Kosten: €85,- per dag, incl. 21% btw, eten/drinken, eenvoudige overnachting.
Naburig hotel aanwezig. Meer informatie en adres onder ‘Locaties‘.

Kunstweek juni 2020 – Eifel, Duitsland
We gaan schilderen, beeldhouwen en Land-art doen.
Dinsdag 23 juni t/m zondag 28 juni 2020. O.l.v. Froukje Riemersma.
Kosten: €85,- per dag, incl. 21% btw, eten/drinken, eenvoudige overnachting.
Naburig hotel aanwezig. Meer informatie onder ‘Locaties‘.

Golden Sun ceremonie in Kaapstad, februari 2020 – Zuid-Afrika
Samen met de kinderen van de Langa High School (de oudste township school in the Western Cape) en de Groote Schuur High School in Kaapstad, gaan we de vredesceremonie De Gouden Zon DOEN. In het land van Ubuntu gaan we oefenen dat we allemaal een deel van het grote geheel zijn, en er geen uitzonderingen bestaan! We ervaren hiermee dat de ander een deel is van mij, en mij spiegelt in wie IK BEN. Dit is het diepste en meest fundamentele bewustzijn.

De pelgrimsreis die (kosten)dragend is voor deze ceremonie vindt plaats in en rondom Kaapstad (uitstapjes naar de Tafelberg, Kaap de Goede Hoop, Robbeneiland etc.). Ergens tussen zaterdag 15 februari tot zaterdag 22 februari wordt de ceremonie gepland.
Reisinformatie: aankomst vrijdag 13 februari, vertrek zondag 23 februari.
Kosten: €1395 inclusief 21% btw, overnachting, eten, plaatselijk vervoer. Exclusief vlucht en toegangskaartjes.
Voor meer informatie kun je mailen naar froukjeriemersma13@gmail.com.

Wekelijkse lesdag op woensdag, Zeist
Op woensdag is Froukje wekelijks beschikbaar voor groepsles. In overleg wordt gekeken naar jouw mogelijkheden om hieraan mee te doen.
Kosten: €75 per dag, exclusief btw. Inclusief model, gebruik gereedschap, klein materiaal als klei, papier enzovoort, koffie en thee.
Exclusief soep en eventueel aanvullende workshops op andere lesdagen (glas, brons, smeden, land art etc.).
Locatie: zie ‘Locaties‘.

Hartengroet, Froukje
Ik hoop jullie te ontmoeten!