In Honor to the Awakening of the Female Wisdom in Humanity

In September 2014, Froukje participated in a pilgrimage, dedicated to Mathilda di Canossa. The pilgrimage ran from Mantova, Italy, to Rome, where Mathilda is honored in the St. Peter, Vatican.

Mathilda di Canossa had a very important religious and political role in the history of Europe from the 11th century.

Selma Sevenhuijsen, who wrote a book about Mathilda di Canossa and was also the leader of the pilgrimage, was surprised that such an important woman is unknown in the history of Europe, while  Mathilda of Canossa made a significant contribution to the development of humankind at that time. Selma asked Frouk to develop an art work that could contribute to the awareness of this female power and wisdom in Europe.

During the preparation of the pilgrimage, Frouk made twelve little sculptures representing aspects of female wisdom. The little sculptures are simple female figures in which heavy and narrow minded thinking is transformed into quality aspects. Aspects that we all strive for to become conscious people in a peaceful society.

The little sculptures are placed on the route of the pilgrimage, at an important old Etruscan sacred place on the mountain Pietra di Bismantova, which is surrounded by twelve small mountains.

In eerbied voor het Ontwaken van de Vrouwelijke Wijsheid in de Mensheid

In september 2014 nam Froukje deel aan een pelgrimage gewijd aan Mathilda de Canossa. De pelgrimage liep van Mantova in Italië naar Rome, waar Mathilda wordt geëerd in de Sint Pieter in het Vaticaan. Mathilda di Canossa had een hele belangrijke religieuze en politieke rol in de geschiedenis van Europa vanaf de 11e eeuw. Selma Sevenhuijsen, die een boek schreef over Mathilda di Canossa en tevens het initiatief nam tot de pelgrimage, was verbaasd dat zo’n belangrijke vrouw onbekend is gebleven in de geschiedenis van Europa, terwijl Mathilda di Canossa destijds een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de mensheid. Selma heeft Froukje gevraagd om een kunstwerk te ontwikkelen dat zou bijdragen aan het bewustzijn van deze vrouwelijke kracht en wijsheid in Europa.

Tijdens de voorbereiding van de pelgrimage heeft Froukje twaalf kleine beeldjes gemaakt die allen een aspect van de vrouwelijke wijsheid representeren. De kleine sculpturen verbeelden eenvoudige vrouwelijke figuren waarin zwaar en klein denken is getransformeerd naar kwaliteitsaspecten. Aspecten waar we allemaal naar streven in onze ontwikkeling naar bewuste mensen in een vreedzame samenleving.

De kleine sculpturen zijn geplaatst op de route van de pelgrimage, op een belangrijk oud Etruskische heilige plaats op de berg Pietra di Bismantova, die is omringd door twaalf kleine bergen.

The 12 sculptures – De 12 beeldjes

Old Woman
She finds life hard and fills her days with complaining.
She understands and accepts the course of life. She radiates wisdom and connection from her inner being. She is wise and calm.

Oude vrouw
Zij vindt het leven zwaar en vult haar dagen met klagen.
Zij begrijpt en accepteert het verloop van het leven. Zij straalt wijsheid en verbinding uit vanuit haar Zijn. Ze is wijs en rustig.

The Goddess
The woman who gives herself a place in society by physical appearance. Every moment of her life she is occupied with her body, uncertain whether she is beautiful enough. She uses expensive creams,  facelifting and fillers in order to stay young, goes to the gym and is always on diets. Her wardrobe is full of clothes.
The woman who experience her true beauty from the inside. She is happy with her fysical appearance, that is in accordance with her inner being. A Goddess from her inner most.

De Godin
De vrouw die zichzelf een plaats in de maatschappij geeft door middel van haar lichaam. Ze is bezig met de buitenkant van haar lichaam en de vraag of ze wel mooi genoeg is. Ze gebruikt dure crèmes, laat haar huid liften en bijvullen, houdt zich aan diëten en zweet in de sportschool.
De vrouw die haar ware schoonheid van binnen ervaart en deze naar buiten toe laat uitstralen. Ze is tevreden met hoe zij zich in het fysieke niveau manifesteert. Ze is een Godin vanuit haar diepste innerlijk.

Inside Out
The woman who tries to function as a man. She puts the focus outside herself, in the structures of the world of men. She looses the contact with her source. She defies chronic migraines by this partitioning and hardening.
The feminine aspect is part of a powerful pillar. It comes out if something needs to be heard, seen or spoken.  It retracts when it’s not invoked or doesn’t feel the impuls to take care.

Binnen/ buiten
De vrouw die als man probeert te functioneren. Ze legt de focus buiten zichzelf, binnen de structuren van de mannenwereld, maar raakt de verbinding kwijt. Ze trotseert chronische migraines door deze verzuiling en verharding.
Het vrouwelijke aspect is deel van een krachtige zuil. Het komt eruit als er iets gehoord, gezien, gesproken moet worden. Het trekt zich terug wanneer er geen beroep op wordt gedaan of als het niet de impuls voelt hier aan zorg te dragen

Serpent woman
She is the troublemaker, the gossip talking with anybody. She is a sneak and she can be very jealous when she is not in the middle of the attention.
She is the old Serpent Priestess who knows what will happen in the future. She has got knowledge of reading the lines of history and what is going on among the people. But she  wisely keeps her mouth shut and speaks only when it is subservient to the whole. She let fate do its work and give instructions when it is really necessary.

Slangenvrouw
Zij is de onruststookster, de roddelaarster die met iedereen meepraat. Ze heeft ze achter de ellebogen en kan jaloers zijn als ze niet in het middelpunt staat.
Zij is de Slangenpriesteres die weet wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij heeft kennis over wat speelt onder de mensen, maar houdt wijselijk haar mond en spreekt alleen wanneer het dienend is aan het geheel. Ze laat het lot zijn werk doen en geeft hooguit aanwijzingen wanneer het echt noodzakelijk is.

The Shepherdess
She is the invisible girl who let everyone run over her. She is afraid to take her place in this world. She doesn’t feel worthy to be someone.
The Shepherdess who is deeply connected with nature; with the animals and their environment. Her simplicity and purity are expressions of the deep connection to her Higher Self. She hears The Voice, sees the appearance of Holy Mary and shares her visionary experience with the people.

Herderinnetje
Zij is het onzichtbare meisje, dat zich onder de voet laat lopen door iedereen. Ze durft geen plaats in te nemen op deze wereld. Ze voelt zich niet waardig om iets te zijn.
Het herderinnetje dat diep verbonden is met de natuur, de dieren; de omgeving. Haar eenvoud en reinheid zijn uitdrukking van de verbinding met haar hoogste Zelf. Ze hoort De Stem, aanschouwt de Maria gestalte en deelt haar visionaire krachten met het volk.

The Damsel
The untouchable woman. As an ice queen, she sits beautiful and pure. She behaves perfectly obediently, while life is passing her.
The feminine without drift. Her womb is like a clear mirror.  She is like a Queens-seat for those who want to see themselves deeply mirrored.

De Jonkvrouw

De ongenaakbare, onaanraakbare vrouw. Als een zuivere ijskonigin zit zij schoon te zijn. Ze gedraagt zich braaf terwijl het leven aan haar voorbij gaat.
Het van drift verschoonde vrouwelijke. Haar schoot is als een heldere Spiegel. Ze is als een zetel voor degene die zichzelf gespiegeld wil zien.

The Lady of the Moon
The woman who holds on to the past, the old knowledge and the good old days. Today, in strong sunlight, the dream is over.
As a thin disk, the old feminine moonpower and the deep intuitive knowing reflect the sunlight. Deeply connected with the forces of the earth and it’s laws, the moon is present all over.

Maanvrouw
De vrouw die het verleden, de oude kennis, het oude weten vast wil houden. Ja, toen was het nog goed, nu in het schelle zonlicht niet meer, want de droom is voorbij.
De oude vrouwelijke maankrachten en het intuïtieve weten reflecteren als een dunne schijf het licht van de zon. Diep verbonden met de aarde en haar wetmatigheden is zij alom aanwezig.

Humble
She bows her head in a subordinate and submissive way, in order not to be seen in the crowd, afraid of reprisals.
Humble and in deep connection to the whole, she bows for what stands in front of her. Knowing that All is One, she accepts the invitation of Life to surrender her self to what should manifest in the Whole.

Deemoedig
Ondergeschikt en onderdanig buigt ze het hoofd om niet op te vallen of boven het maaiveld uit te komen, uit diepe angst voor represailles.
Deemoedig en in diepe verbinding met het geheel buigt ze voor datgene wat voor haar staat. Wetende dat alles één is, aanvaard ze de uitnodiging van het leven om zich over te geven aan dat wat in het grote geheel manifest dient te worden.

Abundance
She is a boundless, expanding presence. Always nice, funny, laughing and crazy. Huge sprees with endless cakes and choclate.
Full and round femininity; a womb in which a child wants to hide. Safe, quiet, full of calming energy, connected with the fruits of Mother Earth.

Overvloed
Zij is een grenzeloze uitdijende aanwezigheid. Altijd gezellig, leuk, lachen, gieren en brullen. Enorme koopzucht met eindeloze taartjes en chocola.
Volle, ronde vrouwelijkheid; een schoot waarin een kind zich wil verstoppen. Veilig, rustig, rijk en voedend verbonden met de volheid van de vruchten van Moeder Aarde.

The Inner Man
A big, shapeless woman, her head hidden between her chest and knees. “Please let this cup pass”.
Then suddenly she raises her head. A young man appears. Her body transforms into a pyramid. The inner becomes visible in old powerfull forms.

De innerlijke man
Een volle vormeloze vrouw, haar hoofd verstopt tussen haar borsten en knieën. ‘Laat deze beker aan mij voorbij gaan’.
Dan ineens richt haar hoofd zich op, een jonge man komt tevoorschijn. Het lichaam vormt zich in een Pyramide. De innerlijke man wordt zichtbaar in krachtige, oude vormen.

Hermaphrodite
You see the woman, No, you see the man. A pillar expressing two beings. Animus and Amima? When speaks who and where is the balance?
The outer woman and the inner man; the outer man and the inner woman; they are in a dynamic balance. They are intertwined. They are One. Anima

Animus/Anima

Animus
De hermafrodiet
Hier is de vrouw, of nee het is de man. Een zuil met twee wezens. Wanneer spreekt wie, waar is het evenwicht?
De uiterlijke vrouw en de innerlijke man; de uiterlijke man en innerlijke vrouw; ze zijn in een dynamische balans. Ze zijn twee in één.

Mother with Child
The fear of the mother that she never has enough to give, that she isn’t able to take care properly. The fear to project her tension, her own fears and trauma’s to the child that came out of her, who she loves so much.
The mother who knows that she cannot carry the destiny of her child. The mother who is standing behind her child, and despite everything, always supports and loves her child.

De moeder met kind
De angst van de moeder om niet genoeg te kunnen geven, om niet goed te kunnen zorgen, om de eigen angsten en trauma’s door te geven aan degene die uit haar is geboren, die haar het liefste is.
De moeder die weet dat ze het lot van haar kind niet mag en kan dragen. De moeder die zich achter haar kind schaart en ongeacht alles altijd van het kind zal houden.